lundi 3 mai 2010

svar om religionsfrihet, friskolor, tvångsomhändertaganden

Thursday, December 27, 2007 at 1:36pm
från en tråd på helgon.net om juridik

Frågan gälde om hvarföre religionsfrihet behöfdes jemte andra friheter.

det fins andra religieusa akter än yttranden

"Finns ingen specifik lag som ger mig rätt att lära mina barn att tacos är gott och b film bra, varför skulle religiösa behöva det för sin uppfostran?"

derföre att det fins folk som försöka hindra andra att fostra dem efter sin religion

med tacos och b-film är sådant mer sällsynt

religieusa friskolor är ett exempel, der sossarne har stått i vägen för religionsfriheten länge

ett annat är när barn till religieusa menniskor tvångsomhändertas eller fostran på annat sätt saboteras

kolla in en annans svar på denna tråd, der han talar om i princip att ”rädda” barn från deras egna föräldrar!

"Jag vill inte ha religiösa friskolor så det är bara bra. Och det är bra att vi kan ta hand om barn om föräldrarna flippar ut också."

med andra ord: du är emot religionsfrihet

"ett 80%-igt ‘ja’ får du som svar."

det är bl a för den skull det fins lagar om religionsfrihet
för att sådana som hålla med dig intet skola sabotera för andra föräldrar

Den ofvannämnde andre:

"Frågan är varför de behöver ett särskilt skydd enligt lag när det finns yttrandefrihet, åsiktsfrihet och mötesfrihet,"

en af akterna är att fostra (och annars inviga) sina barn i sin religion, hvilket icke täcks af det nämnda

Jaha? Fattar inte hur det är kopplat till religionsfriheten i det här fallet, eller varför det behöver särskilt stöd i lag.”

icke?

du har aldrig hört talas om kommunisterna som i vissa länder förbjödo barndop? eller gjorde hvad de kunde för att sabotera kristen fostran?

Sabotera eller rädda - det är en tolkningsfråga huruvida dop är ett invigande och första steget till himlen eller ett övergrepp på ett barn genom att utan barnets medgivande föra in barnet i en rörelse som förmodligen kommer påverka vederbörandes liv stort."

Tableau!

Svar till annan débatteur:

"Vi omhändertar ju barn i andra situationer där föräldrarna inte kan ge dem det de behöver. Vad orsaken till att föfräldrarna inte kan ta hand om barnen på ett fullgott sätt är, det är egentligen inte intressant tycker jag. Det är barnets välbefinnande det handlar om, inte föräldrars rättigheter.”

Plaidoyer för ett totalitärt synsätt på föräldraskap. Påståendet eller implikationen att staten vet bättre än föräldrarne om barnets väl. Hvilket är svinigt. Och, rent empiriskt, starkt kontraproduktivt, icke minst i Sverige.

"Staten består av enormt många fler individer med enormt mycket mer kunskap än enskilda familjer.”

Redan det är värdt att ifrågasätta. Sammanlagd kunskap kan bara vara den kunskap som alla eller majoriteten delar med hvarandra, och den är alltid mindre än den kunskap medlemmarne af en famille dela med hvarandra. Jag och mor dela exvis kunskaper i GT som äro de flesta svenska individer främmande.

"Därmed är det inte alls absurt att framhålla att i vissa fall har staten (dvs i de flesta fall socialnämnden, med den samlade vetenskapen om bla barns utveckling och behov bakom sig) större kunskap om vad ett barn behöver, än barnets föräldrar.”

Det är fel af två anledningar: 1 att famillen faktiskt ser barnet från dag till dag, direkt, socialnämnden mest bara via andras omdömen eller sammanfattningar af ytterligare andras omdömen; 2 att det förutsätter att psykologernas nyaste rön om ”barnets bästa” vore en vetenskap; dertill kommer, 3 i just ett fall som religionsfrihet, att det afgörande kan vara en religion och dermed socialnämndens fördomar mot densamma. (svaren derpå återbesvarade under fortsättning)

svar ang. empiriska exempel:

1 personlig erfarenhet från tiden som frihetsberöfvad: a) en grabb på kåken som sexdebuterat med en fostersyster, d v s annan placerad i samma fosterfamille, hvilken ha dessutom föraktade, en placering som uppenbarligen icke fått honom på rätt spår; b) en tjej på rättspsyk, samma observation som sista på a, modern var JV och fyra poliser tvingades släpa bort henne från modern.

2 mellan mitt frisläppande (2000) och min "flytt" från sverige (2004) i tidningen metro: statistik om att en tredjedel af alla fosterhemsplaceringar måste afbrytas, i sbd med nyheten om att en fosterhemsplacerad flicka fått sexuella närmanden från just fosterfadern och derpå återplacerats i egen famille.

Fortsättning:

"Med all respekt, men jag betvivlar faktiskt att den samlade kunskap om GT som är tillgänglig via statliga universitet är mindre än din och din mors samlade kunskap. Eller är ni framstående exegeter i gammaltestamentlig exegetik båda två?

Ingalunda: men det är irrelevant för ditt argument, eftersom det icke är en kunskap hela samhället delar. För öfrigt torde äfven vår pseudokunskap vara mindre än den på statliga univeristet samlade. Och slutligen, det du kallar ”samlad kunskap” (och för den delen pseudokunskap) är just icke samlad utan spridd - i olika böcker, hos olika professorer: samlad är bara den kunskap som delas af alla.

”1) Det är en relevant invändning, och sådant som socialnämnderna måste ta hänsyn till. Det är ju därför de även talar med andra som ofta ser barnet, och gjort det under en längre tid, dagmammor / dagisfröknar / lärare etc. Ofta kommer nog också anmälningarna om att ett barn far illa just från vuxna utanför familjen som sett barnet under en längre tid.”

Och om flera af dem enas, så väger famillens kunskap ofta för lätt. Dessutom är det i sådana kretsar oftast rundgång i cirkulerande uppgifter, samt att alla dessa andra som ”dagligen se barnet” faktiskt ha väldigt många andra än barnet att taga hänsyn till och observera, samt att barnet kan må väldigt dåligt på ett sådant ställe utan att det är föräldrarnes fel - annat än efter dessa kretsars kriterier om hvad som bör gå först.

”2) Ja, vid bedömmnignen av en familjesituation är nog det enda rimliga udnerlaget just vetenskap. Annars skulle det bli lite märkligt, skulle socialnämnden byta utgångspunkt och strunta i att tillämpa vissa vetenskapliga rön bara för att en viss familj inte accepterar dem, menar du? Jag tycker nog staten bör ha samma förhållningssätt till alla, inte särbehandla vissa familjer.”

Det du kallar vetenskap är en spådomskonst - och den slår lika fel, ibland, mot familler som acceptera denna. Den borde dermed icke tillämpas på någon famille.

”3) Självklart ska inte fördomar om en livsåskådning påverka socialens arbete med omhändertaganden, precis som att andra fördomar inte heller ska tillåtas påverka. Här finns säkert brister, som alla kommuner bör arbeta med att rätta till. Men att vissa fördomar i vissa fall säkert påverkar betyder inte att samtliga fall av omhändertaganden av barn i fundamentalistisk religiösa familjer grundas på fördomar.”

Lokala brister? Sa, sa, sa, det var optimistiskt i öfverkant. Slutklämmen är infam.

"Btw, visst är du densamme som hängt på kristendomsforumet/abrahamitforumet en längre tid, under annat nick förr? Du brukar inte få medhåll där heller. Och att dina kunskaper i kristendom är lite...fläckvisa...har väl flera där redan visat?;-)

hans_georg, sednare xacobeo
afstängd början af fastan 2005,
åter annandag påsk det året:
jacquaire, hyperterws, szmarocyr och nu sagofigur
just densamme, ja

mina meningsskiljaktligheter med vissa andra på det forumet visar icke att de ha rätt, gifvetvis heller icke att jag har det

en viss prest har flera månader i rad låtsats icke förstå hvad jag skref, när han till och med redan besvarat det nästan relevant: uppenbarligen är min kristna synpunkt pinsam för honom, jag har radat upp ett antal svar till honom på tråden om kristendom och evolution, angående en kritik mot kreationister som han tjatar om, utan att någonsin taga hänsyn till mina invändningar från föregående gång

"Om jag förstår dig rätt så menar du att din och din mors kunskap om GT ska värderas lika högt/högre än den kunskap om GT som Sveriges proffessorer i gammaltestamentlig exegetik har? Och att orsaken till att er kunskap bör värderas så är att det är just er kunskap? Analogt med att den enda relevanta kunskapen när man ska bedöma ett barns välmående i en familj är familjens kunskap om barnet?” ... ”Du kan aldrig sägas ha rätt bara för att vi ska utgå från att det är dina åsikter/kunskap som är de högst värderade.”

Du förstår min argumentation totalt parodiskt, enkom för att beslå mig med intellektuel ohederlighet.

Jag argumenterade enbart mot ditt argument att svenskarne totalt skulle ha större kunskap än en enskild famille. Mitt svar var att hvarje enskild och hvarje famille har större kunskap än alla totalt ha som gemensam kunskap. Och angående min och mors kunskap om GT - ”Det var bara ett exempel, Helge” - men det var ett exempel på just den saken. Du kan aldeles säkert klämma fram med ngt du vet som stora allmänheten (inklusive jag sjelf) icke har reda på - hvilket likaledes är ett ypperligt exempel på exakt samma sak.

Jag återför till samma argument, men utan detta exempel:

Den för alla gemensamma kunskapen är icke enormt större utan enormt mindre hos statens medborgare än famillens medlemmar. Af precis samma anledning som hvarje individ har kunskaper som hans omgifning äfven i famillen saknar. Det som är större i staten är den helt abstrakta summan af tillgängliga kunskaper. Icke den konkret innehafda kunskapen hos statstjenstemän i förhållande till andra medborgare.

Sedan kan du gnöla öfver att den vuxen-omgifning som barnet har utanför hemmet har fler kunskaper än de vuxna i famillen - men det är återigen irrelevant, eftersom den hos dessa gemansamma kunskapen, och den hos dessa gemensamma pseudokunskapen, är mindre än föräldrarnes gemensamma eller individuella kunskap om sitt barn - och om huru de vill att barn skola vexa upp.

1) "Nu tror ju inte jag att fördomar mot dagisfröknar heller bör styra en undersökning om ett barn far illa....”

Det är icke fördom utan fakta att hvarje dagisfröken har mindre kontakt med hvarje enskildt barn än dess föräldrar ha (i de flesta fall af omhändertaganden, och nästan alla der det sker så sent att dagisfröknar äro inblandade: undantar om barnet kommer till dagis och modern hamnat på sjukhus i koma.)

2) "Om du anser att psykologin inte är en erkänd vetenskap så undrar jag över din inställning till vetenskap. Är det kanske så att du generellt sett underkänner vetenskapen som norm?

Jag underkänner paleontolgie, för att den handlar om icke naturnödvändiga skeenden i det förflutna. Jag underkänner astrofysik för att handlar om icke naturnödvändiga skeenden och processer i det aflägsna som vi sakna taktil och enbart ha okular kontakt med. Jag underkänner psykologie för att den dels handlar om det fördolda (en annan menniskas sjelslif), dels - serskildt i detta fall - om förutsägelser om icke naturnödvändiga resultat i framtiden, och dels bygger på statistik. Och jag underkänner statistik som underlag för framtidsbedömningar, dels derföre att äfven hvarje statistisk sannolikhet för sig kan vara öfverväldigande, men den kombinatoriska sannolikheten för ett vist kompliceradt utfall ändå är klart mindre än 50%, dels derföre att statistiken insamlats då sådana förutsägelser redan sedan länge varit beslutsunderlag och dermed blifvit sjelfuppyllande. Oidipous skildes från sina föräldrar och skilde sig sjelf från sina fosterföräldrar, tagna för de verkliga p g a en förutsägelse - som uppfyldes enkom för att den blef beslutsunderlag.

3) "Du är alltså övertygad om att SAMTLLIGA socialnämnder i Sverige har så starka fördomar mot religiösa familjer att de vanemässigt felbedömer barn i dessa familjer och därför omhändertar, när de gör det, dem på felaktiga grunder? Jag undrar vem det är som har fördomar jag....”

Nej, bara de som gjort det, eller liknande saker, på grund af föräldrarnes fundamentalism (när det icke är frågan om lifräddande blodtransfusion, och dermed högst tillfälligt omhändertagande).

"Du har som sagt varit avstängd, och du är inte väl ansedd på religionsforumen heller. Anledningen till att jag skriver det är att detta är en offentlig diskussion, de som läser kan vara intresserade av att du är omdiskuterad. Det är alltså inte något personangrepp på dig, elller ens egentligen riktat till dig. Det är en sakupplysning till läsarna.”

En af anledningarne till mitt val af stafning är just igenkänningsfaktorn. Skulle gerna vilja veta - heller inget personangrepp, bara sakupplysning - hvilka du menar att jag är illa ansedd bland. Typiskt nog förenklar en viss typ af modern öfverhet väldigt gerna [frågan om]* vissas popularitet. [Det beror bl a på att de som i vissa enquèter derom tiga äro de som skulle friat om de vågat - men icke våga, såsom sjelfva utsatta]*

* [stycken i klammer tillagda efter postning af meddelande på forum]

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire